Vliv alkoholu na zdraví seniorů

28.7.2021
Alkohol

V oblasti závislostí se často hovoří o dětech a mladistvých či aktuálních uživatelích návykových látek. Je však potřeba myslet ještě na jednu, velmi početnou část obyvatelstva. Touto skupinou jsou senioři. V kategorii 65+ je dle nejnovějších dat Českého statistického úřadu z konce roku 2019 zhruba 2,5 mil. osob1, z celkového počtu obyvatel ČR, které činí 10,65 milionu osob.

Jak je to s konzumací alkoholu mezi seniory a jaký vliv má alkohol na organismus seniorů?

Pokud bychom měli hovořit přímo o závislosti na alkoholu u seniorům u této skupiny rozlišujeme dva typy závislosti. Prvním je tzv. časný typ, kdy závislost na alkoholu vznikla již v mladším věku, tzn. před 25. rokem života, a pokračuje do věku staršího.2Druhým typem závislosti je tzv. pozdní typ, kdy závislost vzniká až ve věku vyšším, po 45. roku života, a často je spjata s rizikovými faktory stáří, ať už psychologickými, sociálními či zdravotními.2 Oproti osobám ve středním věku se škodlivé užívání alkoholu u seniorů může rychleji rozvinout v závislost a je častěji doprovázeno o další komplikace, jako je odvykací stav s deliriem, amnestický syndrom či psychotická porucha.2

U starších lidí nacházíme oproti dospělému věku několik odlišností na fyziologické i patofyziologické úrovni.

Vlivem alkoholu mohou být ovlivněny již přítomné somatické choroby a zhoršit tak jejich průběh. Zároveň mohou být vlivem alkoholu zkomplikovány lékové interakce. Starší osoby často užívají více léků než osoby spadající do mladších kategorií, proto je nadměrná konzumace alkoholu ve vyšším věku tématem, který je potřeba řešit.3Čím starší je osoba trpící alkoholismem, tím je vyšší riziko komplikací, které se mnohdy zdají být v dospělém věku banální. Jsou tím například závažnější důsledky pádu. Senioři mají běžně důsledkem vyššího věku postižen kostní systém osteoporózou či mají horší mobillitu a o to náchylnější jsou k úrazu vlivem alkoholu.2 Dále hrozí seniorům nadužívajících alkohol větší problémy spojené s malnutricí.2Alkohol má škodlivé účinky na mozek a ve stáří může být tento vliv pouze umocněn vzhledem k již probíhajícím atroficko-degenerativním procesům. S vyššími dávkami alkoholu roste i centrálně tlumivý účinek alkoholu, který se následně projevuje zpomalením psychomotoriky, zvýšením spavosti a sedace, výraznější zmateností či poruchami paměti.2Posledním rizikem pro seniora užívajícího pravidelně alkohol může být vyšší míra sociálního vyloučení. Je možné, že se vlivem alkoholismu odmítnou potomci o své starší příbuzné starat a senioři následně trpí vlivem sociální izolace2, která může vést i k dalším komplikacím, které jsou zmíněny výše. V neposlední řadě je nutno podotknout, že vlivem škodlivého užívání alkoholu často dochází k poruchám spánku mezi seniory.2Máte ve svém okolí staršího uživatele alkoholu? Zarazil vás některý z faktů zmíněných v článku? Chcete na svém pití alkoholu něco změnit? Můžete nám zavolat na naši bezplatnou linku na čísle 800 350 000 a podělit se s námi o své myšlenky.

Autor: BERT

Zdroje:1 Český statistický úřad. (31.12. 2019). Počet obyvatel ČR. Staženo z https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=home2 Skopalová, B. (2014). Vliv alkoholu na zdravotní stav seniorů. Adiktologie, 14(4), 420–427. 3 Rigler, S. K. (2000). Alcoholism in the elderly. American Family Physician, 61(6), 1710-1716.