Mám po léčbě, co teď dál? Informační shrnutí o následné péči

3.11.2021

Vyhledali jste pomoc v adiktologické ambulanci, denním stacionáři či terapeutické komunitě? Cítíte, že byste potřebovali ještě nějaký čas na začlenění se do společnosti po léčbě? Máte ještě nějaká nevyřešená témata? Nemějte obavu, náš adiktologický systém je na tyto situace připraven a klientům nabízí pomoc v rámci tzv. následné péče.Následná péče a sociální rehabilitace by měla následovat po každé léčbě, protože navazuje na léčbu závislostí a měla by klienty udržet a podpořit v rozvíjení dosažených změn chování z léčby předešlé.1Tento typ služeb je již „vysokoprahový“ a to v tom smyslu, že musí bývalý uživatel splňovat podmínku alespoň 3měsíční abstinence. Výhodou je, když klient absolvoval detoxifikaci a léčbu, ale nemusí to být podmínkou, důležité je dodržet abstinenci po 3 měsíce.2

Co následná péče nabízí?

Aby následná péče pokryla rozmanité potřeby svých klientů, nabízí různé služby a různé typy pomoci a podpory sociálního či profesního rozvoje. Během procesu doléčování se věnuje pozornost jak závislostní minulosti, např. věnování se tématu prevence relapsu, tak i jiným tématům, která závislost provázeli či jí předcházeli.1Toto probíhá například formou podpůrné psychoterapie, během které klient řeší nová témata, která přicházejí se vstupem do původního prostředí.1 Tato psychoterapie se poskytuje individuálně či skupinově. Pro řešení hlubších témat se doporučuje vyhledat psychoterapeuta po ukončení následné péče, formou tzv. postnásledné péče.1Do následné péče se buďto dochází ambulantně jednou týdně nebo se jedná o intenzivní program s volnočasovými aktivitami.1 Samotnou službou je chráněné bydlení či azylové domy, kde je klientovi poskytováno dočasné bydlení, aby mu přechod z léčby do původního prostředí byl usnadněn.1 Do programu následné péče pak spadá lékařská péče, práce s rodinnými příslušníky a nabídka volnočasových aktivit.1Ať už jste na začátku či v průběhu své cesty ze závislosti, nabízíme Vám podporu a pomoc na naší bezplatné lince na čísle 800 350 000. Neváhejte se nám ozvat, jsme tu pro vás.

Autor: BERT

Zdroje:1 Kalina, K. a kol. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada.2 Adameček, D., Libra, J., & Šedivá, D. (2015). Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující odborné služby problémovým uživatelům a závislým na návykových látkách. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/ppov/protidrogova-politika/certifikace/Inovovane_Standardy_odborne_zpusobilosti__2015.pdf