Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu

14.8.2020
Alkohol

Léčba závislosti na alkoholu může probíhat různě. Jedním z psychoterapeutických přístupů, který se v této souvislosti hojně využívá v rámci ambulantní i pobytové léčby je Kognitivně behaviorální terapie, zkráceně nazývaná KBT. Článek stručně představuje, jak může tento typ terapie závislosti probíhat a jakých metod využívá.

Podobně jako u ostatních psychoterapeutických směrů je i u KBT důležité navázání kvalitního terapeutického vztahu mezi klientem a terapeutem. Terapeut se dále s klientem zaměřuje na změnu ve třech oblastech klientova problému, kterými jsou: 1) témata spojená s osobní historií klienta 2) tzv. bludný kruh, tedy vzájemné ovlivňování myšlenek, emocí, tělesných projevů a zjevného chování 3) další problémy - např. pokud má klient kromě závislosti ještě další diagnózu (častou kombinací je závislost a depresivní nebo úzkostné poruchy či poruchy osobnosti4 )1. Důležitou součástí terapie je rozpoznání tzv. spouštěčů, což jsou konkrétní místa, lidé, časy nebo emoce negativní i pozitivní, které vyvolávají touhu po alkoholu neboli “bažení” a aktivují bludný kruh. Kromě spouštěčů je také třeba, aby se klient naučil rozpoznávat právě “bažení”, které obvykle trvá maximálně 30 minut a bývá doprovázeno automatickými negativními myšlenkami a nepříjemnou tělesnou reakcí. Pokud klient bažení a negativní myšlenkové vzorce včas rozpozná, může využít některou z metod KBT, např. co nejdříve odejít ze situace, která bažení spustila, uvědomit si negativní důsledky užití alkoholu, odvést pozornost k jiné aktivitě, apod.3. Mezi účinné metody patří také kognitivní restrukturalizace1, kdy se klient učí automatické negativní myšlenky (např. “Když se napiju alkoholu, lépe si večírek užiju a budu společenská.”) nahradit myšlenkami alternativními, které vedou k alternativnímu chování (např. “ Když se napiju, budu sice chvíli společenská, ale pak budu delší dobu mimo a druhý den mi bude zle. Budu raději pít kolu - už jsem to párkrát vydržela a večírek jsem si užila2. KBT klade důraz také na odměny, které si poskytuje klient sám za zvládnutí bažení, což posiluje nově naučené chování1. Odměny nemusí být materiální, často se jedná o sebeocenění nebo dopřání si aktivit, které klientovi dělají radost. Kromě výše uvedených metod zaměřených na zastavení bludného kruhu se v KBT využívá také třeba nácviků asertivity - což je v současné společnosti, kde je užívání alkoholu společenskou normou, důležitá kompetence. V neposlední řadě má klient během KBT prostor pro zvědomování a zpracování traumatických a emočně náročných témat.

Autor: Masl

1 Pešek, R. (2018). Kognitivně behaviorální terapie závislosti na alkoholu – zkušenosti z praxe. Psychiatr. Praxi, 19(E-verze 3/18), e20-25.2 Pešek R. Jak se zbavit závislosti na alkoholu. Příručka pro ty, kdo mají problém s alkoholem.Pohledem kognitivně behaviorální terapie. Praha: Pasparta, 2018.3 Nešpor K, Csémy L. Bažení (craving). Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání.Praha: Sportpropag, 1999.4 Popov P. Alkohol. Uvedeno v: Kalina K, a kol. Drogy a drogové závislosti 1 – mezioborový přístup (s. 151–157). Praha: Úřad vlády České republiky, 2003.