Historie terapeutických komunit ve světě a u nás

28.7.2021

V rámci systému péče v adiktologii bychom se mohli setkat s nejrůznějšími typy zařízení, zabývající se problematikou závislostního chování. Hovořit lze o nízkoprahových službách, ambulantních programech, ústavních léčbách, denních stacionářích, doléčovacích programech, nebo také o tzv. terapeutických komunitách. A právě o terapeutických komunitách a jejich historii budou následující řádky tohoto článku.

Co je to vůbec terapeutická komunita?

Terapeutická komunita (nadále pouze TK) je specializované rezidenční zařízení určené pro léčbu závislostí na návykových látkách. Bývá charakteristické svou neformální a otevřenou atmosférou. Za svůj cíl si stanovuje podporu v cestě k abstinenci jedince a podporu v rámci sociální rehabilitace daného jedince. Léčebný pobyt v TK se pohybuje v rozmezí 6 - 18 měsíců. TK představuje pro uživatele návykových látek bezpečné bezdrogové prostředí, kde se mohou postupně učit nastavovat nový životní styl, na základě kontinuální práce na osobním růst.1V současné době bychom se mohli setkat s poměrně širokou paletou TK, které jsou českým občanům k dispozici. V minulosti tomu ovšem tak nebylo. Vznik TK a přenesení tohoto typu služby sem k nám do České republiky ze zahraničí, nebylo vždy úplně tak snadné.1

Historie terapeutických komunit ve světě

Historicky se TK dělí na dva typy. Jedná se o typ demokratický (zaměření na psychiatrickou klientelu) a hierarchický (zaměření na adiktologickou klientelu).1 Za zakladatele demokratického typu je považován jihoafrický psychiatr Maxwell Jones, který polovině 20. století pracoval s především s vojáky z války, kteří si nesli výrazné poškození svého duševního zdraví.1Za zakladatele hierarchického typu TK je považován Američan Daniel Casriel, který v 60. letech minulého století založil v New Yorku první TK pro závislé zvanou Daytop Lodge. Z New Yorku se postupně tento typ TK rozšířil napříč Amerikou a také napříč světem, např. do Německa, Anglie, Polska, Holandska či Itálie.1Před výše zmiňovaným Danielem Casrielem se o založení TK pokoušelo vícero osobností. Jednou z nich byl abstinující alkoholik Charles Dederich. Ten byl ve své době v 50 letech minulého století velmi inspirován tehdejším hnutím Anonymních alkoholiků a po jejich vzoru se pokusil založit se svými následovníky TK. zařízení pojmenoval Synanom, ovšem působení zmiňovaného zařízení netrvalo dlouho. Po krátké době se celé zařízeno přetransformovalo do uskupení připomínající sektu a zaniklo.1

Historie terapeutických komunit v ČR

V České republice dochází k rozvoji v oblasti TK v polovině 20. století. V počátcích TK pracovali pouze s psychiatrickou klientelou. Zde je vhodné zmínit jméno českého významného psychiatra Jarovala Skály. Ten v roce 1949 založil u Apolináře oddělení, které se zaměřovalo na léčbu závislosti na alkoholu. Pan docent Skála převzal principy TK ze zahraničí a pokusil se je opravit a upevnit v našem tehdejším zdravotnickém systému.2 Následně v několika navazujících letech byly nejrůznější snahy a ambice z řad českých odborníků o to, aby se i další obdobná zařízení postavila. Ovšem pozornost měli především psychiatrické pacienty, např. neurotické. Dlouhá léta nebylo dokonce režimem povoleno odborné označení “terapeutická komunita”, ale mohlo se používat “léčebný kolektiv.2První opravdová TK dnešního slova smyslu, která se primárně zaměřovala na problematiku závislostí byla založena až v roce 1991 v Němčicích. S tehdejší inovativní myšlenkou přišel tým organizace Sananim v čele s dr. Richterovou Těmínovou. Postupem času se přidala i jiná zařízení a jiná místa. V dnešní době také hovoříme o tzv. smíšeném modelu TK. To znamená, že dnešní TK si vzaly z obou výše uvedených typů TK to, co jim přišlo zajímavé, potřebné a efektivní a sloučily tyto poznatky do jednoho modelu, tedy smíšeného modelu.1 K roku 2018 bylo v České republice celkem 17 TK, z toho celkem 10 z nich má získaný certifikát RVKPP (Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky).2 Národní linka pro odvykání nabízí bezplatné telefonické poradenství ohledně užívání návykových látek. Služba je určena konkrétním uživatelům, ale i jejich blízkým. Pokud vás článek o terapeutických komunitách zaujal, nebo se domníváte, že by se mohlo jednat o typ služby, který by byl pro vás vhodný, nebo pro někoho z vašeho okolí, neváhejte zavolat na naše telefonní číslo 800 350 000. Zde vám náš odborný tým konzultantů poskytne případně další doplňující informace o TK, nebo vám předá kontakt na jednu z možných TK.

Autor: AV

Zdroje:1 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing.2 Radimecký, J. (2018). České terapeutické komunity v roce 2018. (2018). Sociální Služby, 20(6-7), 28-29. https://www.socialnisluzby.eu/images/obr/1617961495_cerven-cervenec-final.pdf