Co je to detox?!

1.4.2022

Detoxifikaci od návykových látek podstoupilo v České republice v roce 2019 celkem 11 487 jedinců s průměrnou délkou léčby 13,3 dnů.1 Spolu s každým rokem toto číslo narůstá, ovšem povědomí o detoxifikačních jednotkách a detoxu zůstává stejné. Co to vlastně „detox“ je? Co znamená že byste ho měli podstoupit a co při jeho průběhu můžete očekávat?V tomto článku bychom vám chtěli odpovědět na nejčastější dotazy ohledně detoxifikace a přiblížit její účel.

Co je to detoxifikace a proč se jí zabývat?

Detoxifikace je proces zvládání odvykacího stavu. Jedná se o léčebnou metodu, jejímž cílem je zastavit užívání návykové látky u závislé osoby a minimalizovat symptomy odvykacího syndromu a riziko poškození zdraví jedince. Vhodné zařízení, ve kterém se tato procedura provádí, je obvykle nazýváno detoxifikačním centrem či detoxifikační jednotkou.2Detoxifikace je obzvláště důležitá u jedinců, u nichž se vyskytl odvykací stav při snižování nebo vysazení návykové látky. Vznik odvykacího stavu je jedním ze závažných znaků závislostního chování. Závažnost odvykacího stavu je různorodá a vysoce individuální, může při něm však dojít až k život ohrožujícím stavům.2

Proč je detoxifikace důležitá?

  • Jedná se o první, nezbytný krok k léčbě a k započetí dlouhodobého odvykacího programu.2
  • Náročné odvykací stavy bývají jedním z nejčastějších důvodů k návratu k návykové látce – pod dohledem odborníků a v izolaci od návykové látky je toto riziko minimalizováno.2
  • Odvykací stav může být nebezpečný – v krajních případech může ohrožovat jedince na životě.2

Jaké jsou odvykací stavy s vyšším rizikem ohrožení na životě?

Existují návykové látky, jejichž riziko ohrožení jedince na životě se navyšuje. Jedná se zpravidla o stavy při odnětí alkoholu. Odvykací stav vzniká po několika hodinách, vrcholí v druhém dni a odeznívá do zhruba pěti dnů (uvedené časové rámce jsou ovšem orientační, delší průběhy odvykacích stavů nejsou vyloučeny).Projevy závažného odvykacího stavu mohou být zrychlená činnost srdce, svalové napětí, úzkost, křeče a rozvinutí deliria tremens. Dalším stavem s vyšším rizikem ohrožení na životě je odvykací stav po odnětí sedativ a hypnotik. Svými znaky se podobá výše uvedenému alkoholovému odvykacímu stavu.2

Jaké jsou formy detoxifikace pod dohledem lékařů?

Detoxifikace může probíhat během hospitalizace (ústavní forma detoxifikace) nebo ambulantně (ambulantní detoxifikace) při pravidelném docházení do ambulance podle předem stanoveného rozpisu.Ústavní forma detoxikace zpravidla netrvá déle než dva týdny. Během této doby je vám obvykle omezen kontakt s okolím, tedy neopouštíte detoxifikační jednotku a její areál. Výhodou této léčby je okamžitá možnost lékařské pomoci a také izolace od potenciálně lákavé návykové látky ve vašem přirozeném prostředí. Už během detoxikace se můžete zapojit do různých programů oddělení, popřípadě být v péči terapeuta.3Ambulantní detoxikace zasahuje méně do běžného života. Jedná se o pravidelné docházení do ambulance. Přestože že se tato forma zdá jako méně náročná, klade větší nároky na jedince, na stanovování a plnění jeho cílů. Tato forma není doporučována u silnějších závislostí.3

Která z forem léčby je pro Vás vhodná?

Rozhodování mezi ústavní a ambulantní léčbou by se mělo odvíjet od typu návykové látky, doby užívání návykové látky, psychosociálních problémů, vašeho věku nebo od současně probíhajících onemocnění.Pokud si nejste vhodným způsobem léčby jisti, nebo nemáte dostatek informací, můžete svou situaci zkonzultovat s vaším obvodním lékařem, adiktologem nebo na naší bezplatné lince 800 350 000.

Co se v průběhu detoxu děje a jaké služby zařízení poskytuje?

Obvykle můžete očekávat, že detoxikační program bude zahrnovat tyto služby:

  • Vstupní dotazník, který vyhodnotí, jaký druh podpory budete v rámci svého odvykání potřebovat. Může se jednat o rozhovor o vaší historii a také kontrolu a vyšetření vašeho fyzického a duševního zdraví.
  • Podporu v průběhu detoxifikace, která může zahrnovat léky tlumící abstinenční příznaky a péči o další problémy, které se v procesu odvykání objeví. Může se jednat o hydrataci, kontrolu životních funkcí anebo psychickou podporu v průběhu odvykacího procesu.2
  • Některá zařízení poskytují v rámci detoxifikace kromě adiktologického poradenství také skupinové a individuální terapie, relaxace, arteterapie a mnoho dalších podpůrných aktivit.4

Autor: AnHu

Zdroje:1 ÚZIS (2021, 20. duben). Údaje o detoxifikačních jednotkách a pacientech podstupujících detoxifikaci od návykových látek v roce 2019. https://www.uzis.cz/res/f/008353/ai-2020-05-detox-2019.pdf2 Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing.3 The Addiction Recovery Guide. (n.d.). Detoxification. https://www.addictionrecoveryguide.org/treatment/detoxification/4 Zouharová, B. (2021, 1. listopad). Detoxifikační jednotka. https://www.adiktologie.cz/detoxifikacni-jednotka